0%
Lights Toggle

هالکتوضیحات |
Ctrl : پرش |
Space :ضربه |
با فلش بالا از ساختمان ها بالا رفته و به همه ی نقاط آن ها از هر 2
|طرف ضربه بزنید تا همگی تخریب شوند و به مرحله بعد بروید

Game Categories

Do You Like This Game?

Embed this game on your MySpace or on your Website:

× بستـن تبلـیــغ
× بستـن تبلـیــغ